0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Kennis van ondervoeding

Beste collega’s,

 

Het doel van deze vragenlijst is om de kennis te testen van verzorgend en verpleegkundig personeel in verschillende zorginstellingen met betrekking tot het thema ondervoeding. Dit is van belang voor de ontwikkeling van educatieve programma‘s op dit gebied. Om deze kennis te testen wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 - 10 minuten. Deelname is vrijwillig en anoniem. Het zal niet mogelijk zijn uw antwoorden met u in verbinding te brengen. Bij het ontwikkelen van de vragenlijst is rekening gehouden met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Lees de volgende vragen en antwoorden zorgvuldig door en kruis de antwoorden aan die naar uw mening het beste passen. Let op, meer dan één antwoord kan juist zijn. Als u het antwoord niet weet, kruis dan "ik weet het niet" aan. 

We vragen u om de vragenlijst helemaal in te vullen zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kennis van verzorgenden en verpleegkundigen. 

Gebruik alstublieft geen andere bronnen (zoals het internet of boeken) bij het beantwoorden van de vragen en vergelijk uw antwoorden niet met die van uw collega's. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Viviënne Huppertz 

v.huppertz@maastrichtuniversity.nl

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Data, die in het kader van dit onderzoek over u verzameld wordt, betreft pseudo- / geanonimiseerde (versleutelde) persoonsgebonden data. Hierbij is alle informatie, die direct naar u terug te herleiden is, door een code (b.v. cijfercode) vervangen. Dit betekent dat de gegevens niet naar u terug te herleiden zijn zonder aanvullende informatie. Er is geen code om de versleutelde data te decoderen. De medewerkers van het onderzoeksteam hebben toegang tot de gegevens. Deze gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang.  Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van binnen- en / of buitenlandse gezondheidsautoriteiten en de respectievelijke verantwoordelijke van de ethische commissies inzage krijgen in de versleutelde gegevens, voor zover dit nodig, respectievelijk voorgeschreven is voor de verificatie van de goede uitvoering van het onderzoek. De gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm doorgegeven. Alleen de gecodeerde of geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor publicaties. Alle personen die toegang hebben tot uw gecodeerde en niet – gecodeerde gegevens, zijn bij het omgaan met de gegevens onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse aanpassingsregels in de momenteel geldende versie. In het kader van dit onderzoek is niet voorzien in het doorgeven van gegevens aan landen buiten de EU. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Na uw herroeping worden er geen verdere gegevens over u verzameld. De gegevens die tot het moment van intrekking zijn verzameld, kunnen echter in dit onderzoek worden gebruikt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit over de omgang met uw gegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De duur van de opslag van uw gegevens na het einde van de klinische studie wordt gereguleerd door wettelijke bepalingen. Als u vragen heeft over de omgang met uw gegevens in dit onderzoek, neem dan altijd in beginsel contact op met de onderzoeker van de universiteit Maastricht (Viviënne Huppertz v.huppertz@maastrichtuniversity.nl) en bij algemene vragen over de verwerking van persoonsgegevens de functionaris gegevensbescherming van de universiteit Maastricht (Raoul Winkens fg@maastrichtuniversity.nl).

Er zijn 24 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.